Miljö och Kvalitet

IKG har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet och miljö, enligt kraven i ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2015 för miljöledningssystem.

Kvalitetledningssystem

Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kund- och medarbetartillfredsställelsen.
​​​​​​​
Kvalitetsarbetet säkerställer att vi genom vårt proaktiva rekryterings- och försäljningsarbete kan erbjuda våra uppdragsgivare den bästa kompetensen som finns på marknaden.
​​​​​​​

Kvalitetspolicy

IKG ska vara ett professionellt och efterfrågat konsultföretag där våra lösningar på kundens resursbehov ska utföras med rätt kompetens för varje enskild utförd tjänst. Alla som arbetar inom IKG medverkar aktivt till att stödja kundens verksamhet med rätt kvalitet inom ramen för våra uppdrag.
All verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter. Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga kvalitetshöjande förbättringar.

Miljöledningssystem

IKG har i en miljöutredning identifierat och kartlagt de betydande miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov till och som är möjliga att styra och påverka.
Utredning genomförs en gång per år som bas för planering av vårt långsiktiga och kortsiktiga miljöarbete.
​​​​​​​

Miljöpolicy

IKG verkar aktivt för att förebygga förorening och för att minimiera miljöpåverkan. Det innebär att vi i allt vårt arbete beaktar erforderliga miljöaspekter vid val av material och utrustning, reducerar vår materialförbrukning, samt strävar efter att resa med miljövänliga transportmedel. Alla medarbetare ska vara miljömedvetna i sitt dagliga arbete, såväl internt hos IKG som hos kund.
All verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter. Miljöarbetet och miljöledningssystemet utvecklas genom ständiga förbättringar.